ДОГОВІР

про надання правової допомоги

м. Київ «___» ______ 2018 року

Шабаровський Богдан Володимирович в інтересах _________________________________(далі в тексті ________________________________ іменується як «Клієнт»), з однієї сторони, та Адвокатське об'єднання «ЮСКУТУМ» (далі в тексті «Виконавець»), в особі Проконової Ксенії Володимирівни, яка діє на підставі Довіреності, з іншої сторони, разом далі в тексті «Сторони», а кожен окремо «Сторона», на підставі взаємної домовленості уклали даний договір (далі в тексті «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Клієнт замовляє, приймає та оплачує, а Виконавець надає Послуги із підписання та подачі в інтересах Клієнта позовної заяви про розірвання шлюбу, а також зі сплати в інтересах Клієнта судового збору за подачу позовної заяви про розірвання шлюбу.

1.2. Цим Договором Клієнт призначає Виконавця своїм представником. Виконавець набуває право підписати та подати в інтересах Клієнта позовну заяву про розірвання шлюбу, сплатити в інтересах клієнта судовий збір за подачу позовної заяви про розірвання шлюбу.

1.3. Згода на укладення Шабаровським Б. В. цього договору в інтересах Клієнта підтверджується фактом оплати Клієнтом на рахунок Виконавця суми, визначеної у п. 1.4 цього Договору.

1.4. Вартість Послуг, визначених у п. 1.1. цього Договору, становить 950 гривень (дев'ятсот п'ятдесят гривень).2. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даним пунктом Сторони заявляють про достатність цього Договору для підтвердження повноважень Виконавця.

2.2. Відносини, які не врегульовані Договором, регулюються чинним законодавством України.

На правовідносини між Сторонами, що виникають за Договором, розповсюджується дія Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (зокрема, ч. 4 ст. 27 Закону).

2.3. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред'явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Клієнтом.

2.4. Цей Договір припиняється із моменту відкриття судом провадження за позовною заявою, поданою на виконання цього Договору.

3. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Адвокатське об'єднання «ЮСКУТУМ» код ЄДРПОУ 38688779 01054 Україна, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35 www.juscutum.com


Made on
Tilda