ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

на використання програмного забезпечення SudoBot

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даною Публічною офертою Адвокатське об'єднання «Юскутум» (далі – Компанія) на умовах, визначених в Публічній оферті (далі – Договір), надає необмеженому колу осіб доступ до програмного забезпечення «SudoBot» (далі – Судо-бот) для одержання послуг подачі до суду позовної заяви про розірвання шлюбу.

1.2. Умови Договору, представленого на сайті http://www. sudobot.online, мають силу публічної оферти відповідно до чинного законодавства.
1.3. Укладаючи Договір, Користувач підтверджує, що цілком і повністю приймає його умови, а також погоджується використовувати Cудо-бот «як є».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Компанія надає Користувачу послуги з подачі до суду позовної заяви про розірвання шлюбу шляхом надання останньому доступу до Судо-бота, який знаходиться за посиланням https://m.me/sudo.bot.lawyer.
2.2. Доступ до Судо-бота надає Користувачеві можливість одержати наступні послуги:

- формування позовної заяви про розірвання шлюбу;

- укладення із Користувачем договору про надання правової допомоги;

- сплата судового збору за подачу позовної заяви про розірвання шлюбу;

- подача до суду позовної заяви про розірвання шлюбу.

2.3. Інформація, що необхідна для подачі до суду позовної заяви про розірвання шлюбу, збирається шляхом комунікації Судо-бота з Користувачем через юридично вивірений алгоритм.

3. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СУДО-БОТОМ

3.1. Доступ до Судо-бота надається Користувачеві цілодобово шляхом переходу за посиланням https://m.me/sudo.bot.lawyer.

3.2. Користувач має право на власний розсуд використовувати доступний функціонал Судо-бота, а також ознайомлюватися з наданою інформацією. При цьому, Користувач не повинен порушувати умови користування Судо-ботом, які передбачені в Договорі, чи норми чинного законодавства.
3.3. Користувач зобов'язується не використовувати Судо-бота для вчинення дій, які порушують чинне законодавство України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість послуг, які передбачені функціоналом Судо-бота, складає: 950 (дев'ятсот п'ятдесят) гривень. Із цих коштів Компанія самостійно оплачує судовий збір за подачу позовної заяви про розірвання шлюбу.

4.2. Договір вважається укладеним з моменту здійснення оплати Користувачем.

4.3. Оплата за надані послуги не включає банківські витрати, комісії при перерахунку коштів стягуються з Користувача. Зобов'язання Користувача з оплати наданих послуг вважається виконаним належним чином з моменту перерахування на розрахунковий рахунок Компанії всієї суми коштів, які складають вартість послуг згідно даного розділу Договору.

4.4. Компанія самостійно не збирає, не обробляє і не зберігає платіжні дані Користувача. Зазначені платіжні дані збираються відповідною платіжною системою, яка відповідальна за безпеку їх передачі та збереження.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

5.1. В процесі користування послугами Компанії, Користувач не набуває ніяких додаткових прав інтелектуальної власності як на Судо-бота, так і на будь-які об'єкти і контент, який присутній у Судо-боті, крім інформації, яку розміщує сам Користувач та результати послуг, які надані Судо-ботом. Компанії належать, включаючи, але не обмежуючись, всі товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, логотипи, марки та інші позначення, авторські права на код, дизайн Судо-бота і сайту, через який здійснюється доступ до Судо-бота, включаючи будь-який контент, який був розміщений в Судо-боті та/або на сайті Судо-бота.

5.2. Право користування Судо-ботом, яке надається за цим Договором Користувачеві, обмежується можливістю використовувати Судо-бот «як є», відповідно до його функціонального призначення, засобами, які не виходять за рамки присутнього у Судо-боті функціоналу та використання його у якості кінцевого користувача.6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Користувач розуміє, що для одержання послуг, визначених в п. 2.2 Договору, шляхом використання Судо-бота, йому необхідно розкрити персональні дані, які будуть використані Судо-ботом для складення необхідних юридичних документів.

6.2. Користувач надає дозвіл на обробку Компанією власних персональних даних для цілей виконання умов цього Договору, можливості формування та подачі до суду позовної заяви про розірвання шлюбу, проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом всього строку дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії.

7. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Компанія гарантує, що вона є єдиним власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на Судо-бота, володіє всіма необхідними правами, дозволами та згодами, які необхідні для укладення Договору.

7.2. Користувач гарантує, що будь-яка розміщена ним у Судо-боті інформація не порушує прав третіх осіб або норм чинного законодавства, і зобов'язується виступити належним відповідачем у разі пред'явлення будь-яких претензій, скарг та / або позовів до Компанії, предметом яких є розміщена Користувачем інформація.

7.3. Користувач повністю відповідає за коректність даних, зазначених при взаємодії з Судо-ботом, і усвідомлює, що веде діалог з Судо-ботом на власний ризик.

7.4. Компанія зобов'язується докладати зі свого боку максимальних зусиль для поліпшення якості роботи Судо-бота, його функціоналу, запобігання несанкціонованого доступу до даних, які в ньому розміщені, а також усунення виникаючих у роботі Судо-бота недоліків. У той же час, Користувач розуміє і погоджується з тим, що Компанія не може гарантувати відсутність недоліків, збоїв і/або будь-яких помилок в роботі Судо-бота.

7.5. Судо-бот для використання його Користувачем надається Компанією за принципом «як є», в існуючому вигляді. Компанія гарантує присутність в Судо-боті заявлених ним функцій, проте не може гарантувати того, що ці функції можуть в повній мірі задовольнити інтереси Користувача і/або обов'язково будуть сприяти досягненню того результату, на який він розраховував.

7.6. Компанія не відповідає за результати судового розгляду за позовною заявою, сформованою на підставі цього Договору, оскільки послуги за цим Договором не охоплюють представництво у судових засіданнях.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання буде наслідком дії непереборної сили (далі – «Форс-мажор»), до якої відносяться масові заворушення, дії влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, хакерські атаки, DDoS-атаки, блокування роботи платформ, на яких працює Судо-бот, та інші обставини непереборної сили.
8.2. Сторони зобов'язані в електронній формі повідомити один одного про існування форс-мажорних обставин протягом 5 (п'яти) днів з моменту їх настання.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до повного надання послуг, одержання яких замовив та оплатив за допомогою Судо-бота Користувач.

9.2. Умови Договору можуть бути змінені Компанією в односторонньому порядку з повідомленням Користувача за 30 (тридцять) днів до моменту введення нових умов в дію.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів у Судо-боті за посиланням https://m.me/sudo.bot.lawyer. При неможливості вирішення спорів, що виникають між Сторонами шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в компетентному суді.

10.2. Технічна підтримка здійснюється в електронній формі за посиланням bohdan.shabarovskyi@juscutum.com
10.3. У всьому, що не врегульоване цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством, яким є законодавство України.

10.4. Всі повідомлення, пов'язані з виконанням Сторонами цього Договору, повинні направлятися в електронній формі у Cудо-боті за посиланням https://m.me/sudo.bot.lawyer

Made on
Tilda